Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmy, jeżeli zakupiony towar konsumpcyjny ma wadę fizyczną (niezgodność produktu z umową) lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Galla Anonima 11a/10 Poznań 60-547;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@monkakids.com

W opisie reklamacji prosimy o podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Konsument może zażądać jednego z czterech działań (wybór żądania zależy od konsumenta):

  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
MONKA Creations Monika Elečková
Galla Anonima 11A/10
60-547 Poznań

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt. 8.b Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład

  • pisemnie na adres: ul. Galla Anonima 11a/10 Poznań 60-547;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@monkakids.com;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny tutaj: Odstąpienie_od_umowy_wzór.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zwracany produkt należy wysłać na adres:

MONKA Creations Monika Elečková
Galla Anonima 11A/10
60-547 Poznań

Najnowszy lookbook

Zobacz zdjęcia nowej kolekcji